CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐỒNG XUÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 Hà Nội, ngày   27    tháng   12   năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v trúng tuyển vị trí nhân viên phòng Bảo vệ

Căn cứ kết quả phỏng vấn ngày 20/12/2018, Phòng TC – HC thông báo đến các thí sinh tham gia phỏng vấn thi tuyển nhân viên phòng Bảo vệ danh sách trúng tuyển dụng chính thức như sau:

          1. Nguyễn Ngọc Hải, ngày sinh 08/8/1995.

          Các thí sinh trúng tuyển sẽ bắt đầu thử việc từ ngày 01/1/2019, thời gian thử việc 01 tháng.