CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐỒNG XUÂN

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 03  tháng 02  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v trúng tuyển vị trí nhân viên Ban quản lý tuyến phố đi bộ và chợ Đêm

 

          Căn cứ kết quả phỏng vấn ngày 02/2/2019, Phòng TC – HC thông báo đến các thí sinh tham gia phỏng vấn thi tuyển nhân viên Ban quản lý tuyến phố đi bộ và chợ Đêm danh sách trúng tuyển dụng chính thức như sau:

 

          1. Chu Duy Ninh, ngày sinh 07/02/1984.

          Các thí sinh trúng tuyển sẽ bắt đầu thử việc từ ngày 18/2/2019, thời gian thử việc 01 tháng.