Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân

Đảng bộ Công ty cổ phần Đồng Xuân là Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

     1. Chức năng, nhiệm vụ

     Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân (gọi tắt là Đảng uỷ Công ty) là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội, có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát các mặt công tác của chi bộ đảng trực thuộc; lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng thuộc quận Hoàn Kiếm lãnh đạo các mặt công tác Đảng trong công ty nhằm tổ chức, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Công ty, xây dựng các đoàn thể quần chúng và đội ngũ nhân viên vững mạnh; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, phát triển kinh tế - thương mại - dịch vụ.

     Đảng uỷ Công ty có nhiệm vụ: Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công ty; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong công ty; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

     2. Thường trực Đảng ủy Công ty Cổ phần Đồng Xuân:

     - Bí thư Đảng ủy : Đồng chí Nguyễn Song Tùng - QUV, Chủ tịch HĐQT Công ty

     - Phó Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Hoàng Công Anh - Tổng Giám đốc Công ty

     3. Tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên:

     Tính đến quý II/2023, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân có 06 chi bộ Đảng trực thuộc với tổng số 80 đảng viên.

    * Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân:

 1. Đ/c Nguyễn Song Tùng   - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; 
 2. Đ/c Hoàng Công Anh       - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Công ty;
 3. Đ/c Nguyễn Hà Thanh     - UVTV, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
 4. Đ/c Nguyễn Thị Minh       - ĐUV, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
 5. Đ/c Vũ Thành Kiên          - ĐUV, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
 6. Đ/c Phạm Tuyết Chinh    - ĐUV, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;
 7. Đ/c Phí Ngọc Tính           - ĐUV, Giám đốc Trung tâm khai thác Dịch vụ - Du lịch;
 8. Đ/c Nguyễn Phi Long      - ĐUV, Trưởng phòng Bảo vệ;
 9. Đ/c Phạm Tuấn Anh        - ĐUV, Trưởng phòng Kinh doanh;
 10. Đ/c Hoàng Việt Ánh        - ĐUV, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ;
 11. Đ/c Đinh Quang Vinh      - ĐUV, Phó trưởng BQL Chợ Đêm và Tuyến phố đi bộ.

   * Danh sách các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân

   1. Chi bộ 1:

    - Bí thư chi bộ: Đ/c Phạm Tuyết Chinh - ĐUV, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

   2. Chi bộ 2:

   - Bí thư chi bộ: Đ/c Thái Duy Anh - Trưởng phòng Kỹ thuật và Quản lý công trình

   3. Chi bộ 3:

   - Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Phi Long - ĐUV, Trưởng phòng Bảo vệ

   4. Chi bộ 4:

   - Bí thư chi bộ: Đ/c Phạm Tuấn Anh - ĐUV, Trưởng phòng Kinh doanh

   5. Chi bộ 5:

   - Bí thư chi bộ: Đ/c Đinh Quang Vinh - ĐUV, Phó trưởng BQL Chợ Đêm và Tuyến phố đi bộ

   6. Chi bộ 6:

   - Bí thư chi bộ: Đ/c Phí Ngọc Tính - ĐUV, Giám đốc TT khai thác Dịch vụ - Du lịch

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận