day,00/month/0000
Các Phòng, Ban, Đơn vị
Các Phòng, Ban, Đơn vị
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đồng Xuân gồm: 06 Phòng chuyên môn; 02 Ban; 02 đơn vị trực thuộc.
Các tổ chức đoàn thể
Các tổ chức đoàn thể
Các tổ chức đoàn thể Công ty Cổ phần Đồng Xuân gồm: Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên Công ty
Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân
Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân
        Đảng bộ Công ty cổ phần Đồng Xuân là Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Định hướng phát triển
Định hướng phát triển
        Công ty Cổ phần Đồng Xuân định hướng phát triển trên 04 lĩnh vực trọng yếu: phát triển Chợ Đồng Xuân; phát triển Chợ Đêm Đồng Xuân và Tuyến phố đi bộ; phát triển hoạt động du lịch; phát triển kinh doanh, dịch vụ.
Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đồng Xuân
Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đồng Xuân
      Công ty Cổ phần Đồng Xuân được thành lập theo Giấy phép số 2548/GP-UBND ngày 20/6/1996 của UBND Thành phố Hà Nội, là doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chi phối chiếm 71% với c hức năng chính là tổ chức quản lý, khai thác, cho thuê mặt bằng, cung cấp các dịch ...