ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC VIỆC KIỂM ĐIỂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/QU, ngày 15/11/2023 của Quận ủy Hoàn Kiếm, Đảng ủy Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã xây dựng Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 30/11/2023 về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”, qua đó nghiêm túc triển khai tới các chi bộ việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá tập thể, đảng viên, cán bộ quản lý và xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2023.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân có 06 chi bộ trực thuộc với tổng số 78 Đảng viên. Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/QU, ngày 15/11/2023 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã triển khai Kế hoạch kiểm điểm và yêu cầu các chi bộ nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên.

Việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm mục đích giúp Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công ty, các chi bộ và từng đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời là căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ số 4 họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và cá nhân Đảng viên

Đảng ủy Công ty yêu cầu các chi bộ khi kiểm điểm phải chủ động phát hiện, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; phải lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của đơn vị.

Chi bộ số 1 họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và cá nhân Đảng viên

Tính đến ngày 11/12/2023, 6/6 chi bộ và 100% Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã thực hiện kiểm điểm, đánh giá. Kết quả: 77/78 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 98,7%), trong đó: 15 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (1,3%). Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó, vào chiều ngày 15/12/2023, Đảng ủy Công ty cũng đã tổ chức kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ và cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên, bỏ phiếu kín đánh giá, xếp loại đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý (các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Điều hành Công ty). Qua kiểm điểm, Đảng ủy Công ty nhận thấy trong năm 2023, tập thể Đảng ủy Công ty luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban chấp hành. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất đều được Đảng ủy Công ty thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể đề ra chủ trương, nghị quyết kịp thời phù hợp, sát với điều kiện thực tế của Công ty, qua đó đã lãnh đạo Công ty thực hiện đạt và vượt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 do HĐQT giao.

Đ/c Lê Thị Mỵ - Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy dự Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ Công ty, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

Trách nhiệm của đ/c Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT (người đứng đầu Đảng ủy, HĐQT) và đ/c Phó bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty (người đứng đầu Ban Điều hành Công ty) luôn phát huy dân chủ trong tập thể lãnh đạo, đơn vị, thẳng thắn đóng góp trao đổi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các hộ kinh doanh; quan tâm bố trí sắp xếp cán bộ theo đúng khả năng, sở trường nghiệp vụ công tác, luôn tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hoạt động thương mại tại chợ tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên, hộ kinh doanh yên tâm công tác.

Đ/c Nguyễn Song Tùng - QUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ Công ty, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023

Về phẩm chất đạo đức lối sống, các đồng chí trong BCH đều là những đồng chí gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức tự giác, có lối sống giản dị, gần dân, được cán bộ và các hộ kinh doanh tin tưởng, quý mến. Trong công việc cũng như sinh hoạt, luôn thẳng thắn, đoàn kết cùng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, không lợi dụng chức quyền để tham ô, tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản của nhà nước. Các đồng chí Đảng ủy viên không vi phạm quy định về 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội”.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận