Đi chợ Cầu Đông

Chợ Cầu Đông đã từ lâu đời được gắn với câu ca dao: 

"Bà già đi chợ Cầu Đông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng..."

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận