Hà Nội đôn đốc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các chợ

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 3206/UBND-KTN về tăng cường thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn. Đây là chủ trương hết sức cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Sau đây là một số nội dung chính của Công văn:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, đồng thời để đẩy mạnh đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn thành phố, bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”…, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các chợ trên địa bàn, bảo đảm quy định về phân cấp quản lý; chịu trách nhiệm trước Thành ủy và UBND thành phố về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo chợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời báo cáo UBND thành phố tiến độ thực hiện đầu tư xây mới, cải tạo các chợ đã đăng ký trong Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy và danh mục chợ đầu tư, cải tạo nằm trong Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 2-2-2023 của UBND thành phố.

Báo cáo cần nêu rõ thời gian hoàn thành, lý do dự án chợ chậm triển khai thực hiện, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và đề xuất, kiến nghị. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện lập danh mục đầu tư xây mới, cải tạo các chợ trên địa bàn để xây dựng kế hoạch triển khai năm 2024 theo quy định, bảo đảm tiến độ tại Chương trình số 03-CTr/TU, các kế hoạch của thành phố.

UBND thành phố cũng giao các sở, ngành liên quan tập trung thực hiện tốt những nội dung về công tác đầu tư xây dựng, cải tạo chợ. Trong đó, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; tham mưu các giải pháp khắc phục đối với các đơn vị không bảo đảm tiến độ đã đăng ký theo kế hoạch…

Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án chợ (đủ điều kiện) đã đăng ký trong Chương trình số 03-CTr/TU và các dự án chợ nằm trong các kế hoạch đã được phê duyệt của UBND thành phố…

Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục thu hồi đất để đầu tư xây dựng các dự án chợ bảo đảm các điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tiến độ dự án và các nội dung liên quan theo quy định. Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định…

Nguồn: báo điện tử Hà Nội Mới

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận