Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Hoàn Kiếm về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị” và xây dựng “Chi bộ 4 tốt"

Sáng ngày 20/9/2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Kế hoạch số 123-KH/QU, ngày 15/8/2023 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị"; Kế hoạch số 124-KH/QU ngày 15/8/2023 của Quận ủy Hoàn Kiếm về Xây dựng mô hình "Chi bộ 4 tốt" và Quy chế Thi đua, khen thưởng Công ty.

Dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Song Tùng - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty; Các đồng chí Cấp ủy chi bộ, Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị; Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty, Hội phụ nữ chợ và các đồng chí thư ký công ty, thư ký TGĐ.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Kế hoạch số 123-KH/QU, ngày 15/8/2023 của Quận ủy Hoàn Kiếm về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị"; Kế hoạch số 124-KH/QU ngày 15/8/2023 của Quận ủy Hoàn Kiếm về Xây dựng mô hình "Chi bộ 4 tốt" và Quy chế Thi đua, khen thưởng

Hội nghị đã được nghe Đ/c Vũ Thành Kiên - Phó Tổng Giám đốc triển khai Kế hoạch tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân. Kế hoạch gồm các nhiệm vụ chính: (1) Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch; (2) Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp uỷ đảng, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các đoàn thể trực thuộc; (3) Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc; các quy trình điều hành chung, quy trình giải quyết công việc nội bộ; (4) Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, nhân viên công ty; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm; (5) Nâng cao chất lượng các cuộc họp và ban hành văn bản của Công ty, chỉ đạo theo hướng rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ nguyên tắc; (6) Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ Thành phố, Quận ủy- UBND quận và Đảng ủy Công ty giao.

Đ/c Vũ Thành Kiên - Phó Tổng Giám đốc công ty triển khai Kế hoạch tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân

Tiếp đó, Đ/c Nguyễn Song Tùng - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty đã triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình "Chi bộ 4 tốt". Đồng chí nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Chi bộ là gốc rễ” của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Ngược lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy. Chi bộ mạnh thì Đảng mạnh. Trong những năm qua, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của cấp ủy cấp trên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, các chi bộ trực thuộc được nâng cao, thể hiện vai trò, vị trí hạt nhân chính trị ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Công ty. Để phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt” được tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Công ty đề nghị các chi bộ tập trung thực hiện tốt 04 nội dung của Kế hoạch, đó là: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt. Phấn đấu hàng năm có trên 95% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đ/c Nguyễn Song Tùng - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty đã triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình "Chi bộ 4 tốt"

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Phạm Tuyết Chinh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã triển khai Quy chế Thi đua khen thưởng của HĐQT Công ty ban hành. Quy chế gồm 5 Chương với 25 Điều quy định về tiêu chuẩn, quy trình bình xét, đánh giá phong trào thi đua và khen thưởng của Công ty Cổ phần Đồng Xuân, áp dụng với các tập thể, cá nhân là cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty; các tổ chức đoàn thể thuộc Công ty; Tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc đóng góp vào việc xây dựng và phát triển phong trào thi đua của Công ty. Mục tiêu của Quy chế nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy mọi cá nhân, tập thể trong Công ty, người kinh doanh tại chợ phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo lập thành tích nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhất các trọng tâm công tác và nhiệm vụ được giao, qua đó biểu dương, ghi nhận các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua và xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiệu quả.

Đ/c Phạm Tuyết Chinh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã triển khai Quy chế Thi đua khen thưởng của HĐQT Công ty ban hành

Hội nghị đã nhận được 04 ý kiến đóng góp, tham luận của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ với các nội dung: Các kinh nghiệm hoạt động, các biện pháp và giải pháp để thực hiện tốt việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc; Xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” và thực hiện các phong trào thi đua nhằm đưa ra các sáng kiến, đề tài, áp dụng những kinh nghiêm mang lại hiệu quả cho Công ty.

 

Đ/c Trần Thu Hà - Phó Bí thư chi bộ 1, Kế toán trưởng Công ty phát biểu ý kiến đóng góp vào Kế hoạch tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân

Đ/c Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư chi bộ 2, Trưởng phòng Quản lý chợ  phát biểu ý kiến đóng góp việc thực hiên Quy chế Thi đua khen thưởng

Đ/c Nguyễn Phi Long - Bí thư chi bộ 3, Trưởng phòng Bảo vệ, phát biểu ý kiến đóng góp vào Kế hoạch xây dựng mô hình Chi bộ 4 tốt

Đ/c Phí Ngọc Tính - Bí thư chi bộ 6, Giám đốc Trung tâm khai thác dịch vụ, du lịch và xe điện phố cổ Hà Nội tham luận về việc triển khai các Kế hoạch, nhiệm vụ tại Trung tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Song Tùng - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp và nhấn mạnh: việc triển khai nội dung các Kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt, “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân”, và Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty có mối liên hệ xuyên suốt. Thực hiện tốt những nội dung, biện pháp xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng Đảng viên, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm giải quyết công việc và hoàn thành các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu xây dựng chợ Đồng Xuân trở thành điểm đến "An toàn - Văn minh - Hiệu quả", xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận