Những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân qua 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)

Trong những năm qua, Đảng bộ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Ban hành Qui định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” từ khâu quán triệt, phổ biến Quyết định đến việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện gắn với xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ tại chợ và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hằng năm Đảng ủy Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các tổ chức chính trị - xã hội công ty. Căn cứ kế hoạch, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty, Hội Phụ nữ chợ đã phát huy sức mạnh, xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, hội viên và người kinh doanh tại chợ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm Nội quy chợ và các quy định của Công ty.

Hội phụ nữ chợ Đồng Xuân - đại diện các hộ kinh doanh tại chợ đối thoại với Ban Tổng giám đốc công ty trong mọi công tác điều hành, quản lý chợ: Công tác ký phụ lục gia hạn Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh; Các kế hoạch, phương án giải quyết lấn chiếm, thực hiện văn minh thương mại, đảm bảo an toàn PCCN… Những kiến nghị về công tác thu thuế, thu tiền thuê địa điểm kinh doanh và những thắc mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tại chợ được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp thu, giải quyết thỏa đáng. Do đó quyền lợi và nghĩa vụ của người kinh doanh được quan tâm đúng mức, tạo sự đồng thuận cao góp phần ngăn ngừa, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp tại chợ, qua đó đã góp phần giữ môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn chợ, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động

Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty là tổ chức đại diện cho cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên công ty đã tham gia ý kiến đóng góp tích cực tại các hội nghị đại biểu người lao động, tham gia ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội Công đoàn, Đại hội Đảng bộ Công ty. Các ý kiến đóng góp của các tổ chức đã được Đảng ủy, BCH Công đoàn tiếp thu và cụ thể hóa bằng nghị quyết Đại hội, qua đó chỉ đạo, lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc, các chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế.

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW trong những năm qua tại Công ty đã được cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện một cách tự giác; nhận thức về quyền, trách nhiệm đã có định hướng rõ rệt, từ đó khơi dậy tinh thần đoàn kết trách nhiệm tham gia vào việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Công ty phát triển, tạo dựng bầu không khí dân chủ cởi mở, đồng thuận cao từ các hộ kinh doanh, tích cực tham gia vào các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy công ty triển khai. Mối quan hệ giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty với cán bộ, nhân viên và các hộ kinh doanh được gắn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, làm cơ sở chính trị vững chắc, động lực phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chợ Đồng Xuân, chợ Cầu Đông “Văn minh – Hiện đại – Hiệu quả” và Công ty Cổ phần Đồng Xuân ngày càng phát triển

Đ/c Nguyễn Song Tùng - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đại diện Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân nhận giấy khen của Quận ủy Hoàn Kiếm

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Quận ủy Hoàn Kiếm,  Đảng bộ Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã được Quận ủy Hoàn Kiếm đánh giá cao và tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Ban hành Qui định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận