PHIÊN HỌP THỨ 12 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XUÂN NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 16/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã họp phiên thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc họp Hội đồng quản trị công ty phiên thứ 12 đã thông qua nhiều văn bản quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Công ty

Tại phiên họp, đại diện Hội đồng quản trị đã trình bày báo cáo về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đại hội cũng đã nghe Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế Thế giới và trong nước tiếp tục còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động quản lý, kinh doanh của Công ty nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Đảng ủy - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã lãnh đạo Ban điều hành chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra từ đầu năm. Các lĩnh vực chính đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó: hoạt động dịch vụ, du lịch đang trên đà phát triển (Doanh thu dịch vụ, du lịch 9 tháng đầu năm đạt 106% kế hoạch năm). Các chỉ tiêu tài chính ở mức tăng trưởng ổn định; Công tác đảm bảo văn minh thương mại, PCCC, an toàn sử dụng điện được thực hiện thường xuyên và có chuyển biến tích cực; Công tác giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao…

Đánh giá về những kết quả đã đạt được, Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị đã cố gắng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận tăng từ 5% đến 10% so với Kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành Công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị cần tiếp tục đề cao việc chấp hành kỷ luật lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, tổ chức phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, nhân viên đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, qua đó thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính theo tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của hai người đại diện theo pháp luật.

Đồng thời, Hội đồng quản trị nhấn mạnh trong thời gian tới, Công ty sẽ thành lập Ban nghiên cứu về phát triển kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của chợ Đồng Xuân theo hướng hoàn thiện, nâng cao chất lượng nhằm nghiên cứu, đánh giá tình hình kinh tế trong và ngoài nước, sự thay đổi của các chính sách pháp luật liên quan đến kinh tế, hiệu quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong thời gian qua để tham mưu Hội đồng quản trị quản lý tốt các mô hình hoạt động kinh doanh hiện có và xây dựng, phát triển thêm các hoạt động kinh doanh mới. Cùng với đó, Hội đồng quản trị cũng xác định sự phát triển của Công ty trong thời gian tới sẽ gắn với sự phát triển của nền kinh tế số, trong đó trước mắt sẽ phấn đấu đạt 100% hộ kinh doanh tại khu vực Chợ Đêm và Tuyền phố đi bộ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; trong 3 tháng cuối năm 2023, có ít nhất 02 phòng, ban, đơn vị trong công ty thực hiện số hóa công tác quản lý, tiến tới chuyển đổi số hóa công tác quản lý toàn công ty; chuyển đổi mô hình kinh doanh thương mại điện tử, từng bước góp phần xây dựng nền kinh tế số Quốc gia.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận